Räknare för avräkning av utländsk skatt

Avräkningsräknare
Vad kan du göra med räknaren?

Samfundskunderna kan använda räknaren som hjälp då de beräknar avräkningen som krävs på blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning).

Räknaren kan användas för beräkningen av avräkning på källskatt då den utländska inkomsten utgörs av dividender, räntor eller royaltyer eller rörelseinkomst från ett fast driftställe. Den kan inte användas för beräkningen av avräkning av skatt på andra inkomsttyper.

Räknaren kan användas endast för beräkningen av avräkning på de källskatter som betalats under det senast utgångna skatteåret. Avräkningsräknaren för 2017 och 2018 finns på i MinSkatt.

Uppgifter som behövs i beräkningen

Uppgifter som behövs i beräkningen av avräkningen är skatteår, den skatt från förvärvskällan som betalas i Finland (omfattar inkomstskatten från förvärvskällan och Yle-skatten), den inkomst från förvärvskällan som beskattas i Finland (dvs. inkomst som fås då förlusterna för de tidigare åren dras av från förvärvskällans resultat), källstaten för inkomsten, inkomstslag, beloppet av till utlandet betald skatt, från utlandet erhållen bruttoinkomst (erhållen utländsk inkomst utan avdrag av på inkomsten betalda inkomstskatter), utländsk inkomst minskad med utgifterna för förvärvande av inkomst samt ägarandel. Alla uppgifter är obligatoriska. De angivna uppgifterna sparas inte i programmet.

Hur beräknar man den skatt som ska avräknas?

Om inkomsten har fåtts från en skatteavtalsstat, framgår det av respektive skatteavtal om Finland ska undanröja dubbelbeskattningen med avräknings- eller undantagandemetoden. Huvudregeln är att dubbelbeskattningen undanröjs med avräkningsmetoden. Beräkningssätten för metoderna framgår inte av avtalen. Metoderna får bestämmas internt av de enskilda staterna. I Finland finns de närmare bestämmelserna om förfarandet för undanröjande av dubbelbeskattning i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/95). Avräkningen får inte överstiga beloppet av de skatter som i Finland skulle betalas på inkomsten. Det högsta avräkningsbeloppet beräknas separat för varje förvärvskälla och inkomstslag.

Om den till utlandet betalda skatten är mindre än det högsta avräkningsbeloppet, avdras hela den i utlandet betalda skatten från de finska skatterna enligt förhållandet mellan dessa skatter. Då den till utlandet betalda skatten överskrider det högsta avräkningsbeloppet, kan man under skatteåret dra av högst det högsta avräkningsbeloppet. Den överskridande andelen kan dras av under de fem följande skatteåren.

Skatt som betalats till källstaten kan inte avräknas under skatteåret om inkomst från förvärvskällan är förlustbringande eller om bolaget använder sina gamla förluster och det inte blir någon beskattningsbar inkomst inom förvärvskällan. Skatten kan vara avdragbar vid beskattningen av de följande skatteåren om bolaget får i utlandet beskattad inkomst under de följande åren och om bolaget får beskattningsbar inkomst i Finland.

Inkomsten kan enligt Finlands interna lagstiftning vara skattefri för bolaget (t.ex. skattefri dividend) varför det är möjligt att den till källstaten betalda skatten inte alls kan avräknas.

Tilläggsuppgifter

Anvisning för ifyllning av blankett 70

Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomst

Handbok i internationell beskattning 2015

Gällande skatteavtal

Beskattning av dividendinkomster

Så här anger du talen i räknaren

Ange talen i fälten i euro med högst två decimaler och skilj cent med ett kommatecken.
T.ex. tusen euro och 25 cent: anteckna 1000,25.

Info-fönstren

Om du inte är säker på vad som ska antecknas, finns det anvisningar under info-tecknet framför fältet. Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.

Om det inte går att öppna räknaren

Om det inte går att öppna räknaren med länkarna på den här sidan, kontrollera internetalternativen i webbläsaren.


Avräkningsräknare