Framsida

Räknare för förseningsränta och skattetillägg

Information om räknaren

Vad kan du göra med räknaren?
Med denna räknare kan du beräkna förseningsräntan och skattetillägget. Som skatteslag kan du välja arvs- och gåvoskatt eller övriga skatter. De övriga skatterna omfattar alla skatter som inte finns i MinSkatt, inklusive bil- och punktskatterna, som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen.

Obs! Med denna räknare kan du inte beräkna dröjsmålsräntan på skatter på eget initiativ. Dem kan du beräkna i e-tjänsten MinSkatt.
Vilka uppgifter behöver du i beräkningen?
För beräkning av förseningsränta och skattetillägg behöver du följande uppgifter: förfallodag, betalningsdag och kapital. Dessa uppgifter är obligatoriska. Med kapital avses det sammanlagda beloppet av skatten och den eventuella skatteförhöjningen. Uppgifterna du anger sparas inte i räknaren eller Skatteförvaltningens datasystem.
Förseningsränta
Om Skatteförvaltningen har påfört en skatt som du betalar efter förfallodagen, måste du betala förseningsränta på den. Förseningsräntan betalas på den försenade skatten och på den eventuella skatteförhöjningen.
Skattetillägg
Du ska betala ett skattetillägg på försenad överlåtelseskatt eller andra sådana skatter på eget initiativ som inte finns i MinSkatt. Skattetillägg ska betalas om du betalar skatten efter förfallodagen.
Ränteperioder och ränteprocent
Förseningsräntan och skattetillägget fastställs på ett annat sätt än Finlands Banks allmänna dröjsmålsränta. De beräknas för den halvårsperiod som föregår kalenderåret genom att förhöja referensräntan (se 12 § i räntelagen) med sju procentenheter.

Förseningsränta och skattetillägg för olika år:

RänteperiodRänteprocent

år 20187
år 20177
år 20167,5
år 20157,5
år 20147,5
år 20138
år 20128,5
år 20118
Räknaren för förseningsränta och skattetillägg accepterar tidigast 1.1.2002 som förfallodag. Förfallodagen och betalningsdagen kan också vara i framtiden men inte senare än under följande kalenderår. Man kan dock inte beräkna räntan eller skattetillägget för följande år om räntesatsen för följande år ännu inte har bestämts.

Räntedagarna beräknas från dagen efter förfallodagen till betalningsdagen, inklusive dessa dagar.

Förseningsränta eller skattetillägg
Arvs- och gåvoskatt

Räntedagarna räknas enligt verkliga antalet dagar i månaden och på året. September har t.ex. 30 räntedagar och oktober 31. Ett år har 365 räntedagar, förutom skottåret som har 366. T.ex. år 2016 har 366 räntedagar och år 2017 har 365.

Förseningsränta räknas för varje ränteperiod med beräkningsformeln:

(räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet) / 365 (eller 366) x 100 %

I andra skatter är minimibeloppet för förseningsränta 3 euro men i arvs- och gåvobeskattningen finns inget minimibelopp. Även om förseningsräntan underskrider 3 euro ska den i arvs- och gåvobeskattningen beräknas och betalas med en cents noggrannhet.

Övriga skatter

I beräkningen av räntedagar anses året ha 360 dagar och månaden 30 dagar.

Förseningsränta eller skattetillägg räknas för varje ränteperiod med beräkningsformeln:

(räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet) / 360 x 100 %

Minimibeloppet av förseningsränta och skattetillägg är 3 euro. Om förseningsräntan eller skattetillägget som räknats med formeln underskrider 3 euro, ska man ändå betala minimibeloppet 3 euro.
Hur antecknas kapitalbeloppet?
Ange kapitalet i euro utan mellanslag och skilj cent med ett kommatecken. Ange cent med 2 decimaler.
Info-fönstren
Om du inte är säker på vad som ska antecknas, finns det anvisningar under info-tecknet framför fältet. Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.
Om det inte går att öppna räknaren
Om det inte går att öppna räknaren genom länkarna på den här sidan, kontrollera internetalternativen på din webbläsare. Alternativet ”Navigera mellan domäner i underordnade ramar” (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) borde vara markerat som Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).

Räknare för förseningsränta och skattetillägg