Framsida

Ränteräknare

Att använda räknaren

Vad kan räknaren användas till?
Med denna räknare kan du beräkna förseningsräntan och skattetillägget om du betalar skatter för sent. Olika skatter har olika dröjsmålspåföljder och därmed påverkar det valda skatteslaget slutresultatet.

Du kan använda räknaren till att beräkna dröjsmålsräntan på följande skatteslag: skatter på eget initiativ, arvsskatt, gåvoskatt och inkomstskatt. Du kan även använda räknaren till att beräkna förseningsräntan eller skattetillägget på fastighetsskatt, bilskatt, överlåtelseskatt samt punktskatt.

Du väljer först vilken ränta du vill beräkna med räknaren:

• dröjsmålsränta

• förseningsränta och skattetillägg
Vilka uppgifter behövs för att beräkna ränta?
För att beräkna ränta behöver du förfallodagen, betalningsdagen och kapitalet. Alla dessa uppgifter är obligatoriska. Med kapital avses det sammanlagda beloppet av skatten och den eventuella skatteförhöjningen. Uppgifterna du anger sparas inte i räknaren eller i Skatteförvaltningens datasystem.
Skatter på eget initiativ, inkomstskatt, arvsskatt och gåvoskatt: dröjsmålsränta
Om du efter förfallodagen betalar skatter på eget initiativ (såsom arbetsgivarprestationer eller mervärdesskatt), inkomstskatt (såsom förskotts- eller kvarskatt), arvsskatt eller gåvoskatt måste du betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta ska betalas både på skatten och på den eventuella skatteförhöjningen.

Du kan också beräkna dröjsmålsräntan på skatter på eget initiativ, gåvoskatt samt inkomstskatt i tjänsten MinSkatt, till exempel samtidigt då du betalar skatterna. Beloppet på arvsskattens dröjsmålsränta kan du tills vidare endast beräkna med denna räknare.
Fastighetsskatt, bilskatt, överlåtelseskatt och punktskatt: förseningsränta eller skattetillägg
Om du betalar fastighetsskatt eller bilskatt efter förfallodagen måste du betala förseningsränta. Förseningsräntan betalas på den försenade skatten och på den eventuella skatteförhöjningen.

Skattetillägg betalas på överlåtelseskatt eller punktskatt om du betalar skatten efter förfallodagen. Om punktskatten betalas efter förfallodagen för efterbeskattningen ska förseningsränta betalas på den.

Skattetillägget beräknas med samma räntesats och räntedagar som förseningsräntan och därmed beräknas även förseningsräntan och skattetillägget genom att välja samma ränta i räknaren.
Ränteperioder och räntesats
Räntedagarna beräknas i alla situationer från den dag som följer på förfallodagen till betalningsdagen, inklusive betalningsdagen.

Dröjsmålsräntan är referensräntan (se 12 § i räntelagen) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med 7 procentenheter. Dröjsmålsränta ackumuleras enligt de faktiska kalenderdagarna. Dröjsmålsräntan har inte något minimibelopp.

Räntesatsen för förseningsränta och skattetillägg fastställs på samma sätt som för dröjsmålsränta. Då räntetiden beräknas för förseningsränta eller skattetillägg har hela kalendermånader 30 dagar och ett år 360 dagar. Minimibeloppet för både förseningsränta och skattetillägg är 3 euro.

Räntesatsen under de olika åren:

RänteperiodRäntesats

år 20197
år 20187
år 20177
år 20167,5
år 20157,5
år 20147,5
år 20138
Förfallodagen och betalningsdagen kan också vara i framtiden såsom under nästa kalenderår. Detta förutsätter dock att räntesatsen för följande kalenderår har fastställts.
Beräkningsformeln för ränta eller skattetillägg
Skatter på eget initiativ, inkomstskatt, arvsskatt och gåvoskatt: dröjsmålsränta

Räntedagarna beräknas enligt det faktiska antalet dagar i månaden och året. Till exempel september har 30 räntedagar och oktober 31. Ett år har 365 räntedagar förutom skottåret som har 366. Året 2016 hade därmed 366 räntedagar och åren 2017–2019 har 365.

Dröjsmålsräntan beräknas med beräkningsformeln:

(räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet) / 365 (eller 366) x 100 %

Även om dröjsmålsräntan underskrider 3 euro ska den beräknas och betalas med en cents noggrannhet.

Fastighetsskatt, bilskatt, överlåtelseskatt och punktskatt: förseningsränta eller skattetillägg

Vid beräkningen av både förseningsränta och skattetillägg är räntedagarnas antal 360 om året och 30 i månaden.

Beloppet på förseningsränta och skattetillägg beräknas med formeln:

(räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet) / 360 x 100 %

Minimibeloppet för både förseningsränta och skattetillägg är 3 euro. Om förseningsräntan eller skattetillägget som räknats med formeln underskrider 3 euro ska ändå minimibeloppet på 3 euro betalas.
Hur antecknas kapitalbeloppet i räknaren?
Markera kapitalet, dvs. skatten, och den eventuella skatteförhöjningen sammanlagt i euro utan mellanslag. Skilj centen åt med ett kommatecken och ange dem i räknaren med 2 decimalers noggrannhet.
Info-fönstren
Om du inte är säker på vad som ska antecknas i ett fält finns det anvisningar framför fältet under info-tecknet. Anvisningarna öppnas i ett eget fönster.
Om det inte går att öppna räknaren
Om det inte går att öppna räknaren med länken på den här sidan, kontrollera Internet-alternativen på din webbläsare. Alternativet ”Navigera mellan domäner i underordnade ramar” (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) borde vara markerat som Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).

Ränteräknare