Framsida

Arvsskatteräknare

Vad kan du göra med räknaren?
Räknaren är avsedd för beräkning av arvsskatt. Alla eventuella avdrag beaktas inte. De angivna uppgifterna sparas inte i programmet.

Uppgifter som behövs vid beräkning av arvsskatten är arvets värde och arvlåtarens dödsår.
Hur beräknar man arvsskatten?
Arvsskatt ska betalas för arvslott på 20 000 euro eller mera. Vid beräkning av arvsskatten avrundas värdet av den egendom som man erhållit i arv eller genom testamente nedåt till närmaste hundra euro.

Arvlåtarens make får göra ett makeavdrag på 90 000 euro. En sådan arvinge i direkt nedstigande led som är närmast till arv efter arvlåtaren och som inte har fyllt 18 år får ett minderårighetsavdrag på 60 000 euro (t.ex. arvlåtarens minderåriga barnbarn får inte göra minderårighetsavdrag om hans förälder, dvs. arvlåtarens barn lever). Avdragsbeloppet är dock högst lika stort som den beskattningsbara andelens värde.

Arvtagarna indelas i två skatteklasser:

Skatteklass I:
Till skatteklass I hör också arvlåtarens make eller maka, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led samt makes eller makas arvinge i rakt nedstigande led.

Till skatteklass I hör också arvlåtarens trolovade eller sambo enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) upp till det belopp som sambon eller den trolovade från dödsboet fått i bidrag enligt 8 kap. 2 § i ärvdabalken.

Som äkta make betraktas även en person som har levt i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med arvlåtaren och som har tidigare varit gift med arvlåtaren eller har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren.

Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de biologiska släktingarna.

Skatteklass II:
Andra släktingar och utomstående.

Arvsskatten bestäms på basis av den ärvda egendomens värde och släktskapsförhållandet enligt följande skalor:
Skatteklass I

Fr.o.m. 1.1.2017:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
   20 000 -    40 000     100 € 7 % 
   40 000 -    60 000   1 500 € 10 % 
   60 000 -   200 000   3 500 € 13 % 
  200 000 - 1 000 000  21 700 € 16 % 
1 000 000 -              149 700 € 19 % 

1.1.2015 - 31.12.2016:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
   20 000 -    40 000     100 € 8 % 
   40 000 -    60 000   1 700 € 11 % 
   60 000 -   200 000   3 900 € 14 % 
  200 000 - 1 000 000  23 500 € 17 % 
1 000 000 -              159 500 € 20 % 

Skatteklass II

Fr.o.m. 1.1.2017:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
   20 000 -    40 000     100 € 19 % 
   40 000 -    60 000   3 900 € 25 % 
   60 000 -   200 000   8 900 € 29 % 
  200 000 - 1 000 000  49 500 € 31 % 
1 000 000 -              297 500 € 33 % 

1.1.2015 - 31.12.2016:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
   20 000 -    40 000     100 € 21 % 
   40 000 -    60 000   4 300 € 27 % 
   60 000 - 1 000 000   9 700 € 33 % 
1 000 000 -              319 900 € 36 % 

Närmare information
Info-fönstren
Om du inte är säker på vad som ska antecknas, finns det anvisningar under info-tecknet framför fältet. Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.
Om det inte går att öppna räknaren
Om det inte går att öppna räknaren med länkarna på den här sidan, kontrollera Internet-alternativen på webbläsaren. Alternativet 'Navigera mellan domäner i underordnade ramar' (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) borde vara markerat som Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).

Arvsskatteräknare