Källskatteräknare för begränsat skattskyldiga artister och sportutövare bosatta i ett EU/EES-land

Källskatteräknare
Vad kan du göra med räknaren?

Du kan använda räknaren för att beräkna vilket är förmånligare för en utländsk artist eller sportutövare:
A. En fast källskatt på 15 % på en ersättning som man fått i Finland eller
B. Avdrag av direkta kostnader från den i Finland erhållna ersättningen och uttag av progessiv källskatt på nettoinkomsten* (fysisk person) eller en fast källskatt på 20,0 % (t.ex. aktiebolag) (fr.o.m. 2014).

Om källskatt som betalas efter avdrag av kostnaderna är förmånligare än fast källskatt på 15 %, kan ersättningstagaren kräva avdrag av kostnaderna. Kräv avdraget av kostnaderna när du ansöker om källskattekort eller på ansökan om återbäring av källskatt som framställs när ersättningen har betalats.

Räknaren kan användas endast för beräkningen av källskatt på ersättning som betalats till en artist eller sportutövare bosatt i ett EU/EES-land för personlig verksamhet i Finland. Den kan inte användas för beräkningen av källskatt på andra prestationer.

Arbete i Finland och avdragsgilla kostnader

Välj först om mottagaren av den ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av en artist eller sportutövare är en fysisk person eller ett samfund. Anteckna därefter beloppen av ersättningen som erhållits i Finland och de därtill anslutna kostnaderna i euro. Om ersättningens mottagare omfattas av Finlands socialskydd, välj ytterligare ”Försäkrad i Finland”.

Med personlig verksamhet av en artist och sportutövare avses t.ex. uppträdande av en artist i Finland eller deltagande av en sportutövare i en idrottstävling i Finland. Verksamheten ska ske i Finland eller ombord på ett finskt fartyg eller flygplan.

Avdragsgilla är endast kostnader som direkt ansluter sig till verksamheten i Finland. Direkta kostnader kan vara t.ex. rese- och logiutgifter för ett besök till Finland, om de inte har ersatts skattefritt. Visa verifikationerna eller en annan tillförlitlig utredning av kostnaderna.

Om en artist eller en sportutövare under ett och samma kalenderår får flera ersättningar som grundar sig på personlig verksamhet i Finland, ska källskattebeloppet beräknas på basis av det sammanlagda beloppet. Därför när du jämför förmånligheten, anteckna alla ersättningar från Finland under kalenderåret samt det sammanlagda beloppet av de direkta kostnaderna som förorsakats av verksamheten i Finland.

Exempel

En musiker som bor utomlands får under 2010 en ersättning på 1 000 euro för sitt uppträdande i Finland. Kostnaderna för resan till Finland kostade sammanlagt 500 euro. Räknaren visar att källskatten enligt skattesatsen på 15 % utgör 150 euro och efter avdrag av de direkta kostnaderna 95 euro. Det är alltså förmånligare att kräva avdrag av direkta kostnader.

Musikern kan framföra ett avdragsyrkande och ge en utredning av de direkta kostnaderna antingen när han ansöker om källskattekort eller efteråt på ansökan om återbäring av källskatt.

Så här anger du talen i räknaren

Ange talen i fälten i euro med högst två decimaler och skilj cent med ett kommatecken.
T.ex. tusen euro och 25 cent: anteckna 1000,25.

Info-fönstren

Om du inte är säker på vad som ska antecknas i fältet, finns det hjälpartiklar under info-tecknet framför fältet. Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.

Om det inte går att öppna räknaren

Om det inte går att öppna räknaren med länkarna på den här sidan, kontrollera Internet-alternativen på webbläsaren. Alternativet 'Navigera mellan domäner i underordnade ramar' (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) borde vara markerat som Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).


*Med progressiv källskatt avses en källskattesats som beräknats enligt den genomsnittliga kommunalskattesatsen och statens inkomstskatteskala.

Källskatteräknare