EU/ETA-valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen taiteilijan ja urheilijan lähdeverolaskuri

Lähdeverolaskuri
Mihin laskuria voi käyttää?

Laskuria käyttäen voit laskea, kumpi on ulkomailla asuvalle taiteilijalle tai urheilijalle edullisempi vaihtoehto:
A. Suomesta saadusta korvauksesta peritään kiinteä 15 %:n lähdevero, vai
B. Suomesta saadusta korvauksesta vähennetään ensin välittömät kulut ja nettotulosta peritään ns. progressiivinen lähdevero* (luonnollinen henkilö) tai yhteisöillä (esim. osakeyhtiö) kiinteä 20,0 %:n lähdevero (vuodesta 2014 alkaen).

Jos välittömien kulujen vähentämisen jälkeen maksettava lähdevero on edullisempi kuin 15 %:n lähdevero, voi korvauksen saaja vaatia kulujen vähentämistä. Kulujen vähentämistä vaaditaan lähdeverokorttia haettaessa tai korvauksen maksamisen jälkeen tehtävällä lähdeveron palautushakemuksella.

Laskuria voidaan käyttää ainoastaan toisessa EU/ETA-maassa asuvalle henkilölle tai yhteisölle maksetusta taiteilijan ja urheilijan Suomessa tapahtuneeseen henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta perittävän lähdeveron laskemiseen. Sillä ei voida laskea lähdeveron määrää muista suorituksista.

Suomessa työskentely ja vähennyskelpoiset kulut

Valitse ensin, onko taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvan korvauksen saaja luonnollinen henkilö vai yhteisö. Merkitse tämän jälkeen laskurin kenttiin Suomesta saadun korvauksen ja siihen liittyvien kulujen määrät euroina. Jos korvauksen saaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, niin valitse lisäksi ”Vakuutettu Suomessa” -kohta.

Taiteilijan ja urheilijan henkilökohtaisella toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi taiteilijan esiintymistä Suomessa tai urheilijan osallistumista Suomessa järjestettävään urheilukilpailuun. Toiminnan tulee tapahtua Suomessa taikka suomalaisessa laivassa tai lentokoneessa.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat ainoastaan Suomessa tapahtuneeseen toimintaan välittömästi liittyvät kulut. Välittömiä kuluja voivat olla esimerkiksi Suomessa käynnistä aiheutuneet matka- ja majoituskulut, joita ei jo ole korvattu verovapaasti. Kuluista tulee esittää tositteet tai muu luotettava selvitys.

Jos taiteilija tai urheilija saa Suomesta saman kalenterivuoden aikana useita henkilökohtaiseen toimintaan perustuvia korvauksia, tulee perittävän lähdeveron määrä laskea niiden yhteismäärän perusteella. Tämän vuoksi edullisuusvertailua laskettaessa tulee laskuriin merkitä kaikki kalenterivuoden aikana Suomesta saatavat korvaukset ja Suomessa toimimisesta aiheutuneiden välittömien kulujen yhteismäärä.

Esimerkki

Ulkomailla asuvalle muusikolle maksetaan vuonna 2010 Suomessa esiintymisestä 1 000 euron suuruinen korvaus. Muusikolle on aiheutunut esiintymismatkasta Suomeen kustannuksia yhteensä 500 euroa. Laskurilla saadaan lähdeveron määräksi 15 %:n lähdeverokannan mukaan 150 euroa ja välittömien kulujen vähentämisen jälkeen 95 euroa. Laskuri ilmoittaa, että on edullisempaa vaatia välittömien kulujen vähentämistä.

Muusikko voi esittää vähennysvaatimuksen ja antaa selvityksen välittömistä kuluista joko lähdeverokorttia hakiessaan tai jälkikäteen lähdeveron palautushakemuksella.

Lukujen syöttäminen laskuriin

Merkitse luvut kenttiin euroina korkeintaan kahdella desimaalilla ja erota sentit pilkulla.
Esim. tuhat euroa ja 25 senttiä: merkitse 1000,25.

Info-ikkunat

Jos et ole varma, mitä kenttään pitäisi merkitä, saat ohjeita painamalla kentän edessä olevaa info-merkkiä. Ohjeet avautuvat erilliseen ikkunaan.

Jos laskuri ei avaudu

Jos laskuri ei avaudu sivulla olevien linkkien kautta, tarkista selaimesi Internet-asetukset. Suojausasetusten 'Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen' (englanniksi Navigate sub-frames across different domains) -optio tulisi olla asennossa 'Ota käyttöön' (engl. Enable).


*Progressiivisella lähdeverolla tarkoitetaan keskimääräisen kunnallisveroprosentin ja valtion tuloveroasteikon mukaan laskettua lähdeveroprosenttia.

Lähdeverolaskuri