Bruttolöneräknare           

                                                   

Tyvärr finns det inte någon version av bruttolöneräknare för 2019. Du kan beräkna bruttolönen med hjälp av skatteprocenträknaren. Närmare anvisningar: Skattepliktig löneinkomst då ett utländskt företag betalar nettolön för arbete som utförts i Finland.

 

Vad kan du göra med räknaren?

Bruttolöneräknaren är avsedd som hjälp för situationer där arbetstagaren och arbetsgivaren avtalat om nettolön. Arbetsgivaren betalar arbetstagaren en nettolön enligt avtalet. Därutöver betalar den utländska arbetsgivaren arbetstagarens personliga inkomstskatter. Den utländska arbetsgivaren tar inte ut dessa skatter hos arbetstagaren.

Bruttolöneräknaren anger bruttoinkomsten. Bruttoinkomsten består av nettolönen och de skatter som arbetsgivaren betalar. Räknaren lämpar sig för sådana fall att nettolönen är den enda förvärvsinkomsten och arbetsgivaren inte svarar för skatterna på andra inkomster. Den inkomstskatt som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren räknas som inkomst för det år under vilket nettolönen förvärvats.

Betalning av nettolön beskrivs i Skatteförvaltningens anvisning "Skattepliktig löneinkomst då ett utländskt företag betalar nettolön för arbete som utförts i Finland". Anvisningen är avsedd i synnerhet för situationer då arbetet utförs i Finland och arbetsgivaren är utländsk.

Vad ingår i nettolönen?

Som nettolön beaktas i Finland alla de prestationer som arbetsgivaren betalat till eller för arbetstagaren och på vilka arbetsgivaren betalar även skatterna. Sådana prestationer är exempelvis

  • penninglön
  • naturaförmåner
  • bonus
  • lagstadgade avgifter som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren utomlands.

Kalkylerad skatt

Med kalkylerad skatt avses det skattebelopp som ska betalas på den skattepliktiga lönen. I Finland är den skattepliktiga inkomsten summan av nettolönen och den kalkylerade finska skatten. Arbetstagaren får inte någon kvarskatt eller skatteåterbäring om den kalkylerade skatten som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren motsvarar den slutliga skatten.

Räknaren beaktar de avdrag som görs å tjänstens vägnar samt de avdrag som du angett. Ytterligare beaktas som avdrag bl.a. arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna.

Exempel på arbetstagarens lön och skatter i Finland

Nettolön vid beräkningen av den skattepliktiga bruttoinkomsten 85 000,00
Kalkylerad skatt 56 187,62
Skattepliktig bruttolön (85 000,00 + 56 187,62) 141 187,62
Skatt som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren under skatteåret 56 187,62
Arbetstagarens slutliga skatt under året som följer efter skatteåret (påförs i samband med verkställande av beskattningen) 56 187,62
Arbetstagarens kvarskatt (påförs i samband med verkställande av beskattningen) 0,00

Så här anger du talen i räknaren

Ange talen i räknaren i euro med högst två decimaler och skilj cent med ett kommatecken.
T.ex. 1 000 euro och 25 cent: anteckna 1000,25.

Mera information under infotecken

Om du inte är säker på vad som ska antecknas i fältet, finns det anvisningar under infotecknet (i) framför fältet. Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.

Om det inte går att öppna räknaren

Om det inte går att öppna räknaren med länkarna på den här sidan, kontrollera internetalternativen på webbläsaren. Kontrollera att alternativet ”Navigera mellan domäner i underordnade ramar” (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) är Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).

Bruttolöneräknare