Räknare för beskattningsvärdet av en bil

Bilförmånsräknare
Vad kan du göra med räknaren?

Med denna bilförmånsräknare kan du beräkna beskattningsvärdet av en finsk person- eller paketbil som arbetsgivaren gett för privatbruk. Fordonstypen påverkar inte resultatet. Som grund för beräkningen av grunden är respektive årets Skatteförvaltningens beslut om naturaförmånernas beräkningsgrunder.

Här kan man beräkna det månatliga eller årliga beskattningsvärdet av fri bilförmån och förmån att använda bil (bruksförmån) som räknas som lön.

Programmets begränsningar?

Räknaren kan inte direkt tillämpas på beräkningen av beskattningsvärdet på bilförmånen för elbilar (inte hybrid). Fri bilförmån: från driftskostnadsandelen ska det dras av 0,08 euro per kilometer eller 120 euro per månad om bilens enda möjliga drivkraft är elström. Bruksförmån: arbetstagaren betalar bilens drivmedelskostnader eller alternativt naturaförmånens beskattningsvärde eller en ersättning för den laddade elen.

Räknaren kan inte användas t.ex. för beräkningen av beskattningsvärdet av en lastbil eller motorcykel som erhållits som naturaförmån, eftersom de bestäms inte separat i naturaförmånsbeslutet. På de förmåner som inte nämns i naturaförmånsbeslutet tillämpas förmånens gängse värde.

Räknaren kan inte heller användas för beräkningen av andra än de förmåner som du fått från arbetsgivaren, eftersom naturaförmånsbeslutet tillämpas endast på löntagarnas förmåner.

Räknaren kan inte användas för utländska naturaförmåns bilar som tagits första gången i bruk före 2008. De har ett eget schablonmässigt värde i naturaförmånsbeslutet som inte beror på bilens nyanskaffningspris.

Uppgifter som behövs för beräkningen av bilförmånen

För att bestämma bilförmånens värde ange

  • om det gäller en fri bilförmån eller bruksförmån (förmån att använda bilen);
  • den dagen då bilen togs i bruk från registerutdraget;
  • bilens rekommenderade pris i början av respektive ibruktagningsmånad - eller om bilen första gången tagits i bruk under 2015 eller senare, det rekommenderade pris som gällde på köpdagen. Vet du inte priset på köpdagen ska du ange det rekommenderade priset enligt ibruktagningsdagen - samt
  • Värdet av eventuell extra utrustning

Om du har fört en i naturaförmånsbeslutet avsedd kördagbok kan förmånens värde beräknas också på basis av de körda privata körkilometrarna. Då behöver du veta antalet privatkörningarna. Du får använda endast ett beräkningssätt under ett och samma år.

Förmånens värde består av ett grundvärde som utgörs huvudsakligen av kalkylerade fasta kostnader och ytterligare också av kalkylerat, schablonmässigt eller kilometerbaserat värde av användningskostnader. Förmånens grundvärde kan i vissa fall sänkas till 80 procent. Grundvärdet kan sänkas endast om bilen byts flera gånger i månaden på grund av arbetet eller om arbetskörningarna överskrider 30 000 km om året.

Så här anger du talen i räknaren

Ange talen i fälten i euro med högst två decimaler och skilj cent med ett kommatecken.

T.ex.
15 700 euro och 50 cent: anteckna 15700,50
40 000 euro: anteckna 40000,00 eller 40000

Info-fönstren

Om du inte är säker på vad som ska antecknas, finns det anvisningar under info-tecknet framför fältet.
Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.

Om det inte går att öppna räknaren

Om det inte går att öppna räknaren med länkarna på den här sidan, kontrollera Internet-alternativen på webbläsaren.
Alternativet ”Navigera mellan domäner i underordnade ramar” (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) borde vara markerat som Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).

Ytterligare information

Skatteförvaltningens anvisning: Naturaförmåner i beskattningen

Beslut skår 2006
Beslut skår 2007
Beslut skår 2008
Beslut skår 2009
Beslut skår 2010
Beslut skår 2011
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2012
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2013
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2014
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2015
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2016
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2017
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2019

Bilförmånsräknare